0
Obchodné podmienky

 Všeobecné obchodné podmienky EKOTECHNIKA FILTER s.r.o.

Tieto všeobecné podmienky (Všeobecné obchodné podmienky") sa vzťahujú na obchodné záväzkové vzťahy podža zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov ("Obchodný zákonník") medzi spoločnos?ami EKOTECHNIKA FILTER s.r.o., 991 05 Sklabiná 57, IČO: 44740344 a zákazníkom.Zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou EKOTECHNIKA FILTER s.r.o. a zákazníkom sa riadia Obchodným zákonníkom, ak nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo v uzavretých zmluvách medzi spoločnosťou EKOTECHNIKA FILTER s.r.o. a zákazníkom uvedené inak.

 

Objednávka 

Zmluvný vzťah medzi spoločnos?ou EKOTECHNIKA FILTER s.r.o. a zákazníkom vzniká na základe objednávky a ponuky,  odsúhlasenej spoločnosťou EKOTECHNIKA FILTER s.r.o. a zákazníkom, ak nie je uzavretá písomná zmluva. Objednávkou, odsúhlasením ponuky zákazník potvrdzuje, že sa stýmito Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil a súhlasí s nimi. Objednávky sa prijímajú len v písomnej forme, nie v ústnej, t.j. poštou, elektronicky a lebo prostredníctvom elektronického obchodu. Zákazníkovi sa účtujú ceny platné v okamihu objednávania, pokiaľ nie sú dohodnuté. Tieto sa uvádzajú na potvrdené objednávky, takisto aj predpokladaný termín dodania. Pokiaľ zákazník požaduje špeciálne prevedenie strojov, ventilátorv, filtrov a ostatných produktov, je nutné v objednávke ich presne špecifikovať. Takisto aj požadavky napr. na D.O.P. test a pod.

 

Potvrdenie objednávky 

Objednávky potvrdzuje spoločnos? EKOTECHNIKA FILTER s.r.o. vždy písomne (e-mailom).

 

Ceny

Ceny uvedené v cenníku spoločnosti EKOTECHNIKA FILTER s.r.o. sú záväzné, ak nie je dohodnuté inak. Spoločnosť EKOTECHNIKA FILTER si vyhradzuje právo zmeny ceny v priebehu roka.

 

Dodanie  

Dodanie sa realizuje buď prepravnou slu?bou, alebo osobným odberom. Pokiaž nie je dohodnuté inak, prepravné náklady hradí zákazník.

 

Výhrada vlastníctva

Všetok dodaný tovar zostáva majetkom spoločnosti EKOTECHNIKA FILTER s.r.o. až do uhradenia celej ceny za dodaný tovar zákazníkom. Zákazník je povinný spoločnosť EKOTECHNIKA FILTER s.r.o. okamžite informovať o každom jej ohrození práv voči tovaru, ktorý zostáva v jej vlastníctve, predovšetkým o zriadení zadržovacieho práva a iných druhoch obmedzení práv. Ak si zákazník nesplní svoje záväzky v plnom rozsahu, spoločnosti EKOTECHNIKA FILTER s.r.o. sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 12 % z nezaplatenej faktúry. Zaplatenie zmluvnej pokuty nijako neovplyvňuje právo spoločnosti EKOTECHNIKA FILTER s.r.o. na náhradu spôsobenej škody.


Platobné podmienky 

Faktúra (daňový doklad) má náležitosti daňového dokladu podľa zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskoršícjh predpisov. Faktúra je splatná bez akýchkožvek zrážok do 14 kalendárnych dní od dátumu odoslania, ak nie je dohodnuté inak.  Platobná povinnosť zákazníka je splnená až vtedy, keď je fakturovaná suma v plnej výške pripísaná na účet spoločnosti EKOTECHNIKA FILTER s.r.o.

 

Úrok z omeškania pri neskorej platbe zákazníka je 0,05 % z celkovej fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

 

Pri uzatváraní prvého zmluvného vzťahu s novým zákazníkom si spoločnosť EKOTECHNIKA FILTER s.r.o. vyhradzuje právo žiadať úhradu ceny od zákazníka vopred. Platbu vopred môže spoločnosť EKOTECHNIKA FILTER s.r.o. vyžadovať tiež v prípade, že zákazník nemá uhradenú predchádzajúcu faktúru, alebo v prípade pochybnosti o platobnej schopnosti zákazníka.  

 

Zákazník mô?e zru?i? e?te nesplenenú objednávku písomným oznámením  spoločnosti EKOTECHNIKA FILTER s.r.o. a zaplatením odstupného vo vý?ke 50 % z ceny neodobraného tovaru. Objednávky na výrobky zhotovené na zákazku nie je mo?né zru?i?.

 

Servis a poradenstvo

Spoločnos? EKOTECHNIKA FILTER s.r.o. poskytuje zákazníkom podža svojich najlep?ích znalostí servis a u?ívatežsko-technické rady v rámci daných mo?ností. Pri nesprávnej manipulácii s tovarom alebo pri jeho nesprávnom pou?ívaní nenesie spoločnos? EKOTECHNIKA FILTER s.r.o. zodpovednos? za prípadné vzniknuté ?kody.

 

Záručné podmienky

Záručný list je súčas?ou dodávky strojov,  prístrojov a zariadení. 

 

Reklamácia

Reklamáciu na chyby dodania tovaru a na zjavné závady tovaru si musí zákazník uplatni? do 7 dní od dátumu prevzatia tovaru. Ak nie je dohodnuté inak, platí ustanovenie Obchodného zákonníka. Prístroje je mo?né reklamova? v priebehu záručnej doby.

 

V?eobecné obchodné podmienky tvoria neoddelitežnú súčas? zmlúv uzatvorených medzi spoločnos?ou EKOTECHNIKA FILTER s.r.o. a zákazníkom a platia v pnom rozsahu, ak nebolo v zmluve dohodnuté inak. Akékožvek iné podmienky platia iba vtedy ak ich spoločnos? EKOTECHNIKA FILTER s.r.o. písomne potvrdila.

 

 

 

 

 

 

 

*
Kontaktné údaje

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

EKOTECHNIKA FILTER s.r.o.
Sklabiná
991 05 Sklabiná
Volajte:
Tel.
tel047/4886145
Mobil
tel0907830382
Píšte:
Informácie
einfo@ekotechnika.sk
Obchod
eobchod@ekotechnika.sk
Kontaktný formulár

*Meno:

*E-mail:

Váš telefón:

*Vaša správa/otázka:
*Kontrolný kód:
 
3889

Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.
*údaje musia byť vyplnené
*
Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok